Vedtægter

for foreningen Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1
Foreningens navn er Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS).
Nuværende forening er stiftet med virkning fra 1. januar 2001. Søndagsskole-bevægelsen er oprindelig oprettet 19. juli 1883.

Stk. 2
Landsforeningens hjemsted er Fredericia Kommune.

§ 2 Formål
Stk. 1
Foreningens formål er oplæring, undervisning og forkyndelse af evangeliet om Jesus Kristus for børn.

Stk. 2
Foreningens formål søges opnået fx ved at afholde legestue, søndagsskole, børneklub, juniorklub, Gospel Kids, lejre, Messy Church og andet sidestillet arbejde.

Stk. 3
Ved dette arbejde tilsigtes det tillige at give alment dannende værdier. Ligeledes forståelse for medmenneskelige fællesskaber og demokratisk dannelse ved aktiv deltagelse i et bærende netværk.

§ 3 Grundlag
Stk. 1
Foreningens arbejde er under Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark og er forpligtet på samme grundlag.

Stk. 2
Foreningens forkyndelse og virke skal være i overensstemmelse med Bibelen og den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesskrifter.

§ 4 Tilslutning af lokalt arbejde til landsforeningen
Stk. 1
Anmodning om tilslutning af et lokalt arbejde til DFS skal indgives skriftligt til DFS’ landskontor.

Stk. 2.
Forudsætning for tilslutning er, at det pågældende arbejde bygger på de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.

Stk. 3
En ny indmeldt klub skal godkendes af DFS’ Landsudvalg.

Stk. 4
Såfremt en tilsluttet forening eller Landsforeningen ønsker at ophæve samarbejdet, meddeles dette skriftligt til den anden part.

§ 5 Medlemskab
Stk. 1
Alle, der ønsker at være medlem af DFS, kan optages. Medlemmer af lokalforeningen er samtidigt medlem af landsforeningen Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS).

Stk. 2
Medlemskab opnås ved skriftelig indmeldelse og kan være betinget af betaling af årligt kontingent.

Stk. 3
Alle medlemmer har fulde medlemsrettigheder.

Stk. 4
Det er muligt at opnå medlemskab af DFS gennem et landsmedlemsskab. Indmeldelse sker gennem DFS’ landskontor.

Stk. 5
Landsudvalget for DFS kan ekskludere et medlem, hvis det modarbejder det fastsatte formål og grundlag. Inden et medlem ekskluderes er der mulighed for at blive hørt ved møde med Landsudvalget. Eksklusionen kan indankes for førstkommende Repræsentantskabsmøde.


§ 6 Det lokale arbejde
Stk. 1
Det lokale arbejde skal følge udarbejdede standardvedtægter for DFS’ lokale arbejde. Afvigelser fra standardvedtægter skal godkendes af Landsudvalget.

Stk. 2
Det lokale arbejde ledes af et Børneråd. Børnerådets opgave er at varetage det lokale arbejdes interesser.
Afgørelser i Børnerådet sker med almindeligt stemmeflertal.

Stk. 3
Ledere og medarbejdere i det lokale arbejde skal være medlemmer af DFS, medlemmer af en evangelisk-luthersk kirke og gå ind for formål og grundlag jf. § 2 og 3.

Stk. 4
Valg af medlemmer til Børnerådet sker ved den årlige lokale generalforsamling. Alle medlemmer af det lokale arbejde har stemmeret og er valgbare til Børnerådet.
Såfremt et medlem er under 16 år kan det lade sig repræsentere af forældrerepræsentanter.

Stk. 5
Børnerådet konstituerer sig med formand og kasserer.
Kassereren kan vælges uden for børnerådet.
Arbejdet har selvstændig ledelse og økonomi.

Stk. 6
Det lokale arbejde kan i sine vedtægter beslutte, at alle medlemmer, sammen med lederne, udgør Børnerådet. Valg til Børnerådet bortfalder hermed på den årlige lokale generalforsamling.

§ 7 Kredse
Stk. 1
De lokale foreninger kan samarbejde om aktiviteter og arrangementer. Dette sker gennem de oprettede kredse, der dækker et befolkningsmæssigt større område end de lokale foreninger.

Stk. 2
Kredsenes arbejde skal følge udarbejdede standardvedtægter for DFS’ kredse.  Afvigelser fra standardvedtægter skal godkendes af Landsudvalget.

Stk. 3
Ved den årlige kredsgeneralforsamling har alle medlemmer i kredsens geografiske område stemmeret og er valgbare til Kredsbestyrelsen.
Såfremt et medlem er under 16 år kan det lade sig repræsentere af forældrerepræsentanter.

Stk. 4
På kredsgeneralforsamlingen vælges en Kredsbestyrelse på op til 7 medlemmer.
De lokale Børneråd og Kredsbestyrelsen kan opstille kandidater.
Det er en forudsætning for opstilling, at kandidaten er medlem af DFS, medlem af en evangelisk-luthersk kirke og kan tilslutte sig DFS’ formål og grundlag jf. § 2 og § 3.
Såfremt et medlem er under 16 år kan det lade sig repræsentere af forældrerepræsentanter.

Stk. 5
Kredsbestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer.

Stk. 6
En nyvalgt kredsformand underskriver en erklæring om at fremme DFS’ formål og grundlag. Erklæringen tilsendes Landsudvalget.

Stk. 7
Kredsbestyrelsens opgave er at understøtte igangværende arbejde, samt tilskynde til og hjælpe med oprettelse af nyt børnearbejde.
Dette sker bl.a. gennem afholdelse af møder og kurser for medarbejdere, afholdelse af lejre og lignende arbejde.
Afgørelser i kredsbestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 8
Kredsbestyrelsen kan efter de fastsatte regler sende repræsentanter til DFS’ Repræsentantskab jf. § 8 stk. 11.
Kredsbestyrelsen kan opstille kandidater til Repræsentantskabets valg af medlemmer til DFS’ Landsudvalg jf. § 8 stk. 9

§ 8 Repræsentantskabet
Stk. 1
Repræsentantskabet er den højeste myndighed i alle DFS’ anliggender og samles ordinært hvert år inden udgangen af juni måned. 
 
Stk. 2
Tidspunkt for afholdelse af Repræsentantskabsmødet skal meddeles kredsene senest 31. december året før afholdelse.

stk. 3
Repræsentantskabsmødets dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Velkomst og indledning

2. Godkendelse af:

a.       dirigent

b.      sekretær

c.       stemmetællere

3. Beretning om DFS’ virksomhed

4.  Aflæggelse af regnskab

5. Valg af medlemmer til DFS’ Landsudvalg

6. Valg af 2 suppleanter

7. Godkendelse af revisor

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

Stk. 4
Dagsorden og øvrige mødebilag sendes til repræsentanterne senest 3 uger før mødets afholdelse. Ved vedtægtsændringer udsendes bilag med disse dog senest 8 uger før mødets afholdelse. 

Stk. 5
Alle Kredsbestyrelser og DFS’ Landsudvalg kan stille forslag til behandling på Repræsentantskabsmødet.
Forslag skal skriftligt være modtaget hos DFS’ Landsudvalg (Landskontoret) senest 8 uger før mødets afholdelse.

Stk. 6
Forslag til vedtægtsændringer skal være Landsudvalget (Landskontoret) i hænde senest 31. december året forud for Repræsentantskabsmødet.

Stk. 7
Repræsentantskabet vælger 6 af DFS’ Landsudvalgs 10 medlemmer samt 2 suppleanter for disse.
Valget sker for 3 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
På Repræsentantskabsmødet afgår efter tur 2 af de Repræsentantskabsvalgte medlemmer af DFS’ Landsudvalg. Genvalg kan finde sted i op til 4 perioder jf. § 9 stk. 1.
Der tilsigtes en geografisk spredning af de valgte medlemmer.

Stk. 8
Afgår et af de på Repræsentantskabsmødet valgte landsudvalgsmedlemmer i valgperioden, indtræder 1. suppleanten i det afgående medlems valgperiode.

Stk. 9
Valgbare til DFS’ Landsudvalg er medlemmer af DFS. Hver kreds kan til Repræsentantskabsmødet højest opstille én kandidat til Landsudvalget. Forslag skal være DFS’ Landsudvalg (Landskontoret) i hænde senest 8 uger før Repræsentantskabsmødet.
Der udarbejdes et præsentationsbrev, som udsendes med Repræsentantskabsmødets dagsorden.
Ansatte i DFS kan ikke vælges til Landsudvalget.

Stk. 10
Det er en forudsætning for opstilling og valg til Landsudvalget, at kandidaten er medlem af DFS, bekendende kristen, medlem af en evangelisk-luthersk kirke og kan tilslutte sig DFS’ formål og grundlag jf. § 2 og § 3.
Kandidaternes valgbarhed godkendes af Landsudvalget.
Såfremt et medlem er under 16 år kan det lade sig repræsentere af forældrerepræsentanter.

Stk. 11
Alle kredsbestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af DFS’ Landsudvalg er repræsentanter og har hver én stemme på Repræsentantskabsmødet.
Lokalforeningen med landsmedlemmer kan sende 5 repræsentanter med stemmeret.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 12
Alle DFS’ medlemmer kan deltage på Repræsentantskabsmødet som gæster.
Medarbejdere i DFS deltager ligeledes som gæster.
Herudover kan Landsudvalget invitere udvalgte gæster til Repræsentantskabsmødet.

Gæster deltager uden stemmeret, og tilmelding sker efter de fastsatte regler.

Stk. 13
Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde indkaldes efter beslutning af Landsudvalget, eller når det begæres af mindst halvdelen af kredsformænd med angivelse af dagsordenen for Repræsentantskabsmødet.
Indkaldelse sker med mindst 4 ugers varsel.

§ 9 Landsudvalget
Stk. 1
DFS’ Landsudvalg består af 10 medlemmer. 6 medlemmer vælges på Repræsentantskabsmødet.
4 medlemmer udpeges af hovedbestyrelsen for Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Medlemmer af Landsudvalget kan max sidde i Landsudvalget i 12 år.

Stk. 2
Landsudvalget har det overordnede ansvar for ledelsen af DFS arbejde og er ansvarlig over for Repræsentantskabet.
Der ansættes en Landsleder, som har det daglige ansvar for drift, personaleledelse samt administration.
Landsudvalget kan indgå administrationsaftaler om varetagelsen af DFS’ daglige administration.
Landsudvalget har ansvar for afholdelse af Repræsentantskabsmødet og indkalder til dette.

Stk. 3
Landsudvalget konstituerer sig med valg af formand og næstformand efter Repræsentantskabsmødet, eller hvis der sker ændringer i Landsudvalgets sammensætning.
Der nedsættes et Økonomiudvalg, bestående af mindst 2 medlemmer af Landsudvalget samt repræsentanter udpeget af Landsudvalget. Økonomiudvalget rådgiver Landsudvalget om analyser og den økonomiske udvikling af DFS. Opgaver fastlægges i kommissorium.

Stk. 4
Landsudvalget afholder møde mindst 3 gange om året eller i øvrigt så ofte, som formanden, næstformanden eller 3 udvalgsmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel.

Stk. 5
Landsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 6 medlemmer er til stede. Er der ved et landsudvalgsmøde 6 medlemmer tilstede og ét landsudvalgsmedlem ønsker det, kan den endelige beslutning af et dagsordenspunkt udsættes. I sådant tilfælde indkaldes til et nyt møde til behandling af samme emne, med mindst 14 dages varsel, og beslutningen træffes da uden hensyntagen til de fremmødtes antal.

Stk. 6
Referat af landsudvalgsmøderne udarbejdes og underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af Landsudvalget.

§ 10 Administration og daglig ledelse
Stk. 1
DFS har sit landskontor i lejede lokaler i Indre Missions Hus i Fredericia.

Stk. 2
Landsudvalget indgår en samarbejdsaftale med Kirkelig Forenings for den Indre Mission i Danmark om varetagelse af aftalte administrative opgaver og ydelse af konsulentbistand til DFS.

Stk. 3
Landslederen er daglig leder af DFS og fungerer som sekretær for Landsudvalget.

Stk. 4
DFS tegnes af formanden eller næstformanden sammen med Landslederen.
Såfremt formanden og/eller næstformanden er umyndig, tegnes foreningen stadig af disse, som fuldmægtige for foreningen. Såfremt der er brug for en endelig godkendelse af de retshandler, som formand og/eller næstformand indgår som fuldmægtige på foreningens vegne, foretages denne godkendelse af et øvrigt myndigt bestyrelsesmedlem. Hvis retshandelen er indgået af formanden, vælges næstformanden, såfremt denne er myndig, dog altid hertil.

§ 11 Økonomi
Stk. 1
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2
DFS’ regnskab revideres af en statsautoriseret revisor. Det reviderede regnskab underskrives af DFS’ Landsudvalg og revisor, samt godkendes på Repræsentantskabsmødet.

Stk. 3
DFS’ årsregnskab offentliggøres på organisationens hjemmeside og fremlægges på Repræsentantskabsmødet.

§ 12 Vedtægtsændringer
Stk. 1
Ændringer i disse vedtægter skal vedtages på Repræsentantskabsmødet med mindst 2/3 af de fremmødte repræsentanter.
Ændringer af bestemmelserne om formål og grundlag i § 2 og § 3 kræver dog vedtagelse af mindst 5/6 af de på Repræsentantskabsmødets repræsenterede stemmer.

§ 13 Ophør
Stk. 1
Såfremt DFS’ virksomhed ophører, overdrages alle aktiver og passiver til Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark til brug for frivilligt børnearbejde.

Stk. 2
Ved beslutning om ophør af DFS kræves der vedtagelse af mindst 5/6 af de på Repræsentantskabsmødets repræsenterede stemmer på to på hinanden følgende Repræsentantskabsmøder.

Stk. 3
DFS hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler ikke de enkelte medlemmer nogen personlig hæftelse, medmindre der er handlet uagtsomt.

§ 14 Forskellige bestemmelser
Stk. 1
Såfremt der opstår forhold, der ikke er beskrevet i denne vedtægt, er disse underlagt Landsudvalget.

Stk. 2
Disse vedtægter er revideret og godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 27. april 2019 og træder i kraft umiddelbart herefter. Samtidig ophæves de vedtægter, der trådte i kraft den 21. april 2017.

Kontaktperson

Steen Møller LaursenLandsleder
Direkte:8227 1207Mobil:3072 3843Email:steen@soendagsskoler.dk